سیستم ترجمه همزمان بى سیم و تورگاید رادیویى

کمپانى SEC از معدود تولیدکنندگان سیستم هاى ترجمه همزمان و تورگابد رادیویى است که با وجود اینکه بدنه تجهیزات خود را از جنس آلیاژهاى فلزى میسازد ، گیرنده و فرستنده هاى آن سبکترین و کوچکترین اندازه ها نسبت به تجهیزات مشابه برخوردار هستند .سیستم هاى تورگاید و ترجمه همزمان SEC داراى 32 کانال با فاصله …

سیستم ترجمه همزمان بى سیم و تورگاید رادیویى ادامۀ مطلب »