Cimatech
 • ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و زﯾﺒﺎ (ﺑﺪون دﯾﺪه ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ روى ﻣﯿﺰ)
 • ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ، رﯾﺎﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوﺗﺎﯾﻰ ﺑﺎ Touch Display
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻔﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻔﺖ در اﻧﺪازه ﻫﺎى 40، 50 و 60 ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮى
  • اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اطلاعات آماری و ﻟﻮﮔﻮى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ LCD
  • داراى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﻮى ﻓﺎرﺳﻰ
  • اﻣﮑﺎن راى ﮔﯿﺮى 3 و 5 ﮔﺰﯾﻨﻪ اى و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﯿﺠﻪ راى ﮔﯿﺮى ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
  • اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده 2 ﻧﻔﺮ از ﯾﮏ ﯾﻮﻧﯿﺖ ( دو ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزى ﻣﺠﺰا و ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﺠﺰا)
  • ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ CAT5
  • داراى 31 ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن (ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﺎن اﺻﻠﻰ)