Cimatech

ﺳﯿﻤﺎﺗﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آرﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ طراحی ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﺟﺮاى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ ، ﺗﺼﻮﯾﺮى  و پیجینگ برای ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ، ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دو دهه تجربه مدیران و تخصص ﻣﻬﻨﺪﺳان و تیم های فنی، با دارا ﺑﻮدن رزوﻣﻪ اى درﺧﺸﺎن در اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻰ آﺷﻨﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ سازمان ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎﺗﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ذﯾﻞ اﺳﺖ:

  • ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺮى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎى ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ، آﻣﻔﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ
  • ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎم اﺿﻄﺮارى.
  • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﻰ از اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺮى
  • تامین مجموعه کاملی از سیستم های ویدئو کنفرانس و وب کم

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎﺗﮏ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه اﻋﺰام ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﻓﻨﻰ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و داﻧﺶ ﺑﻪ روز ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﻰ دﻗﯿﻖ ، ﺑﺮآوردى ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى روز دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ داده و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺧﻮب ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود

برخی از مشتریان ما 

نمونه کارها 

لوح تقدیر